Dini Hizmetler Dini Haberler Dini Videolar

3d Allah Dostlari


Arama   :  
Dini Hizmetler Dini Haberler Dini Videolar Anasayfa > Peygamber ve Evliyalar

HZ. iSMAiL (a.s.)

HZ. iSMAiL (a.s.)

Reklam Alanı

peygamberimizin_hayati.jpg

 
peygamberimizin_videolari.jpg
 
peygamberimizin_filmi.jpg

 
 
 
 
Kuran-i Kerîmde adi zikredilen peygamberlerden. Kendisine "Allahin kurbani" anlamina "Zebihatullah" da denir. Hz. ibrahimin Hacerden olan büyük ogludur. Kuranda on iki yerde ismi zikredilmekte ve ayni zamanda kendisine vahiy indigi bildirilmektedir (el-Bakara, 2/136; Âlu imran, 3/84; en-Nisa, 4/163). Hz. ismail (a.s)in bir Resul ve Nebi oldugu, ümmetine Allahin emirlerinden olan namaz, zekât gibi emirleri bildirdigi anlatilmaktadir. Ayni þekilde Hz. ibrahim ve Hz. ishak ile birlikte Hz. Yakub (a.s)in ecdadindan birisi oldugu (el-Bakara, 2/133) ve ismail (a.s)in babasi ibrahim (a.s) ile birlikte Kâbenin temelini yükselten ve Onun temizliginden sorumlu kimseler olarak anlatildigi görülmektedir (el-Bakara, 2/125 ve 127).
Hz. ismail Mekkeye yerleþen Cürhümîlerin çocuklari ile büyümüþ ve onlardan ok aticiligini ögrenmiþtir. Eslem kâbilesinden bir grup, yariþ için ok atiþirken, Hz. Peygamber (s.a.s) onlara þöyle demiþtir: "Ey ismail ogullari! Ok atiniz, sizin ataniz da mahir bir ok atici idi" (Buhâri, Enbiyâ, 12). Hz. ismail iyi bir atici ve avciydi. Mekkenin harem bölgesinin diþina çikarak avlanir ve avlanmayi, ata binmeyi, yabani atlari ehlileþtirip binmeyi çok severdi. Peygamber (s.a.s) "At edininiz! Onu miras olarak alin ve miras olarak birakiniz! Çünkü bu size babaniz ismailin mirasidir" (Ebul-Fidâ, el-Bidâye ven-Nihâye, I, 192) buyurmuþtur. Hz. ismail Arap dilini çok güzel konuþan fasih bir insandi.

Hz. ibrahim Allah Teâlânin emriyle hanimi Hâcer ve oglu ismaili Filistinden alip Hicaza götürdü. Hz. ismail henüz sütte idi. Kâbenin daha sonra inþa edildigi yere yakin bir yerde büyük bir agacin yanina birakti. Yanlarina bir dagarcik hurma ve biraz su koydu. O zamanlar henüz Mekke þehri kurulmamiþti, her taraf issizdi. Hatta su da yoktu.

Hz. ibrahim dönüp giderken Hacer, "Ey ibrahim, bizi bu issiz ve kimsesiz vadide birakip da nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer tekrar, "Ey ibrahim! Bizi burada birakmani sana Allah mi, emretti?" diye seslendi. Hz. ibrahim, "Evet Allah emretti" deyince, Hacer, "Öyleyse Allah bize yeter, bizi o korur" diyerek Allaha tevekkül etti. ibrahim Seniye mevkiine gelince Kâbenin bulundugu tarafa yönelerek þöyle dua etmiþtir: "Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kismini senin mukaddes olan evinin yaninda ekin bitmez bir vadiye yerleþtirdim. Þunun için ki, Rabbimiz (orada) namaz (larin)i dosdogru kilsinlar. Artik sen insanlardan bir kisminin gönüllerini onlara meylettir ve kendilerini bazi meyvelerle riziklandir ki (verdigin nimete) þükretsinler" (ibrahim, 14/37).

Aradan günler geçti. Yanlarindaki su ve hurma bitti. Etrafta kimseler yoktu, çocuk susuzluktan agliyordu.

Hacer su aramaya baþladi. Safa tepesine çikti, etrafa bakti kimseyi göremedi. indi; koþarak Merveye geldi; etrafina bakindi, kimseyi görmedi. Bir yudum su bulmak için Safa ile Merve arasindaki bu gidiþ geliþi yedi defa tekrar etti. Yedinci defa Merveye çiktiginda þimdiki Zemzem kuyusunun bulundugu yerde bir melek gördü. Ayaginin ökçesiyle yeri eþiyordu. Oradan su çikmiþti. Diger bir rivayete göre çocuk ayagi ile (veya eli ile) kumlari eþelemeye baþlamiþ ve oradan bir su çikmiþtir. Hacer gelip kana kana içti, çocuguna da içirdi.

Hz. Hacer su boþa akmasin diye gölet yapip suyu muhafaza etmeye çaliþiyor, bir yandan da avuçlariyla kirbasini dolduruyordu. Hz. Peygamber (s.a.s) bunu þöyle anlatmiþtir: "Allah ismailin annesi Hacere rahmet eylesin! Eger o Zemzemi kendi haline biraksaydi da, soyu avuçlamasaydi, muhakkak ki Zemzem akar bir kaynak olurdu" (Buhârî, Enbiyâ, 9).

Hz. Hacerin suyu bulmasindan sonra Mekke vadisinden geçen Cürhümîlerden bir grup vadinin üstünde bir kuþ gördüler. Bu kuþun su olan yerde uçtugunu bilen Cürhümîler daha önce bu vadide bir su kaynagi yoktu. Acaba, yeni bir su kaynagi mi bulundu diye içlerinden birisini kontrol için gönderdiler. Suyu haber alinca, gelip su baþina yerleþmek için Hz. Hacerden izin istediler. Suda bir hak iddia etmemek þartiyla Hz. Hacer onlara izin verdi. Hz. ismail fasih arapçayi bunlardan ögrendi, gençlik yaþina gelince Cürhümîler içlerinden bir kizla Hz. ismaili evlendirdiler. Bu evlilikten sonra Hz. Hacer vefat etti.

Hz. ibrahim oglunun durumunu kontrol için Mekkeye geldi. Hz. ismailin evine geldiginde onu evde bulamadi. Hz. ismailin hanimi ile aralarinda þu konuþma geçti:

"ismail nerede?" diye sordu. Hz. ismailin hanimi;

"Rizik temin etmek için ava gitti" dedi.

"Geçiminiz nasil?" diye sordu.

"Darlik içindeyiz, durumumuz kötü" diye cevapladi.

Hz. ibrahim; "Kocan geldiginde selâm söyle, kapisinin eþigini degiþtirsin" dedi ve gitti.

smail avdan dönünce hanimiyla aralarinda þu konuþma geçti. ismail (a.s):

"Evimize gelen oldu mu?"

"Evet, yasli bir adam geldi, seni sordu, cevap verdim. Geçimimizi sordu "darlik içindeyiz" dedim".

Hz. ismail, "sana bir þey tenbih etti mi?" dedi. Kadin, "Sana selâm söylememi istedi ve "kapinin eþigini degiþtirsin" diye tenbih etti" dedi. ismail (a.s) durumu anladi ve:

"O gelen ihtiyar babamdi. Senden ayrilmami istiyor, artik evine dön dedi."

Böylece ismail ilk eþinden boþandi. Bir müddet sonra Cürhümîlerden baþka bir kizla evlendi.

ibrahim (a.s) Mekkeye geldi. Yine ismail (a.s) ava gitmiþti. Hanimiyla aralarinda yukaridakine benzer þekilde bir konuþma geçti. Ancak kadin geçimlerinin ve kocasinin iyi oldugunu söyledi. Daha sonra ibrahim: "Kocan geldiginde ona selâm söyle, kapisinin eþigini güzel tutsun" dedi.

ismail avdan gelince hanimi olanlari anlatti. ismail: "O babamdi. Sen de evimin eþigisin. Seni hoþ tutmami emrediyor" (Buhârî, Enbiyâ, 9) dedi.

Hz. ibrahim zaman zaman Þamdan gelip oglunu ve hanimi Haceri ziyaret ederdi. Bir defa rüyasinda oglu ismaili kurban ettigini görmüþtü. Rüya üç gece aynen tekerrür edince Hz. ibrahim durumunu ogluna açip:

"Ey ogulcugum, rüyamda seni kurban ettigimi gördüm, buna ne dersin? dedi. Hz. ismail; "Babacigim, emrolundugun þeyi yap, inþallah beni sabredenlerden bulacaksin, diye cevap verdi" (es-Saffat, 37/102).

Hz. ibrahim ve ismailin bu teslimiyetini Allah mükafatlandirdi. ismailin yerine büyük bir kurbanlik verdi (es-Saffat, 37/107).

Ancak Yahudiler Hz. ibrahim (a.s)in kurban ettigi oglunun Hz. ismail degil Hz. ishak oldugunu iddia ederler (bk. Ali el-Muttekî el-Hindî, Kenzul Ummâl, XI, 490).

Bu konuda bazi zayif rivayetler varsa da Yahudilerin bu iddialarinin asil sebebi kiskançliklaridir. Halife Hz. Ömer b. Abdülaziz müslüman olan bir Yahudi alimine "Hz. ibrahimin hangi oglunu kurban etmesi emrolundu?" diye sormuþtu. Bu zat þöyle dedi: "Vallahi, Allah ismailin kesilmesini emretmiþti. Bunu Yahudiler de bilirler. Ancak Yahudiler Araplari kiskanirlar. Babaniz ismailin kurban edilmesi hakkindaki ilahi emre boyun egiþi ve sabrinin Allah tarafindan övülmesini çekemezler de bu fazileti kendi atalari olan ishak (a.s)a vermek isterler" (Taberî, Tarih, I, 138,139).

Hz. ibrahimin Mekkeye yaptigi bir sefer sirasinda Allah tarafindan Kâbeyi yapmasi emredilmiþti. Oglu ismail ile birlikte Kâbeyi yaptilar (el-Bakara, 2/127; el-Hacc, 22/26-27). is mail (a.s) tas getiriyor, ibrahim (a.s) duvar örüyordu.

Babasinin vefatindan sonra Hz. ismail, Hicaz halkina peygamber oldu. Bu husus Kuran-i Kerîmde: "Kitap (Kuran) da ismail (a.s)i de an ki 0, vadinde sadik rasûl ve nebî idi. O ehli (kavmi)ne namaz ve zekatla emrederdi ve O Rabbi Teâlânin yaninda (söz ve hareketleriyle) makbul idi" (Meryem, 19/55-56) buyurulur.

Nakledildigine göre Hz. ismail babasinin vefatindan kirk yil sonra 137 yaþinda vefat etmiþ ve Hacerin Hicrdeki kabrinin yanina defnedilmiþtir. Araplarin el-Mustarebe grubu Hz. ismail (a.s)in ogullarindan çogalmiþ olup, bunlarin kökü Adnana dayanir.

Hz. ismailin kabri Haremdeki Hicr denilen yerdedir (Ali el-Muttekî el-Hindi, Kenzul-Ummâl, XI, 490).
 
   
Eklenme Tarihi : 14.02.2011 Hit : 59469
 
1 yorum var
  1. ALLAH MÜSLÜMANLARI İYİ NİYETİNDEN DOLAYI KORUSUN

Siz de kendi yorumunuzu yazın :

Resimde gördüğünüz karakterleri aşağıdaki alana girin


Yorumlar yönetici onayı sonrası yayınlanır.

Copyright © Ados Grup 2002-2014 Tüm hakları saklıdır.
Ados Grup Sitemap Dizini